Przejdź do głównej treści
element dekoracyjny
element dekoracyjny

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego www.instytutskrzynki.pl

Instytut Skrzynki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.instytutskrzynki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022
Data przebudowy strony:   2022
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06-2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych
– część plików nie jest dostępna cyfrowo

Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

W zakresie dostępności cyfrowej są możliwe następujące funkcjonalności:
– strona jest dostosowana do programów czytających,
– materiały multimedialne częściowo zaopatrzone są w napisy,
– strona jest przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych,
– strona wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym jak i pionowym,
– głównym językiem strony jest język polski,
– kody HTML i CSS są wolne od błędów,
– strona spełnia wymóg „wielu dróg” – posiada mapę strony, jasno sprecyzowaną nawigację oraz aktywną wyszukiwarkę treści,
– zawartość ekranu wyświetla się zawsze bez konieczności przewijania strony w poziomie,
– strona spełnia wymogi kontrastu minimalnego (co najmniej 4,5:1),
– na stronie zastosowano także przyciski kontrastu wysokiego,
– na stronie zastosowano przyciski zmiany wielkości czcionki,
– powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony.

Deklarację sporządzono dnia 20.02.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklaracja i strona została ostatnio poddana przeglądowi, badaniu eksperckiemu i automatycznemu oraz aktualizacji dnia: 04.005.2022.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową, którą jest Andrzej Och – dostępny pod numerem telefonu: 61 8410 736  oraz adresem mailowym: andrzej.och@powiat.poznan.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

element dekoracyjny
element dekoracyjny